Home Tags FEDERAL RESERVE

Tag: FEDERAL RESERVE

بررسی کلی بانک های مرکزی

تقریبا تمام بانک های اصلی مرکزی، فرایند سیاست های ساده گیرانه تری درگفتار رسمی خود در پیش گرفته اند، زیرا بانک مرکزی امریکا، بانک...

FeD: آیا زمان جایگزینی برای کلمه “بیمار” رسیده است؟

بازار سهام درپیشوار از جلسات بانک های مرکزی محتاط تر شده اند، با در پیش بودن تصمیمات بانک مرکزی بریتانیا و بانک مرکزی آمریکا،...

چشم انداز سیاست فدرال (بانک فدرال یا مرکزی) ایالات متحده

کمیته بازار آزاد فدرال ایالات متحده ، سه شنبه و چهارشنبه دومین جلسه سیاست گذاری سال را برگزار خواهند کرد که بیانیه آن روز...

MOST POPULAR